• Agenda ALV 30 januari

 • Aankondiging en agenda ALV op 30 januari a.s. 20.15 u.

  Als plaatsvervanger bij de tijdelijke afwezigheid van secretaris Sanne Nijsen heb ik het genoegen alle leden uit te nodigen voor de:

  Jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV) van WV-HEDW op maandag 30 januari 2023, aanvang 20.15 uur.

  Het goede nieuws is dat -na een paar jaar corona-zoomen- we dit keer de meeting weer live in de kantine kunnen organiseren. In de vergadering zal teruggeblikt worden op seizoen 21/22 en de eerste maanden van 22/23. En natuurlijk zal toegelicht worden wat er in de planning zit. De financiële situatie wordt besproken en we zullen een toelichting geven op de tribune-plannen.

  Een zeer belangrijk punt. Zoals inmiddels mondeling bij diverse gelegenheden al aangekondigd WV-iconen André Lopes Dias en Hette Spoelstra nemen afscheid van het bestuur. Voor Hette zijn we nog naarstig op zoek naar een opvolger (beschouw dit als een oproep!).

  Onderstaand de agenda. Ik hoop jullie in groten getale op 30 januari te mogen verwelkomen.

  Ronald Nijsen

  AGENDA

  01. Opening voorzitter

  02. Notulen vorige vergadering

  de notulen van de algemene ledenvergadering van 31 januari 2022 zijn opvraagbaar bij secretaris@wvhedw.nl

  03. Jaarverslag penningmeester en rapportage kascommissie

  04. Jaarverslag secretaris en ledenadministratie

  05. Jaarverslag wedstrijdsecretarissen

  06. Verkiezing bestuur

  Luka Spironello heeft het bestuur in september 2022 verlaten i.v.m. een wereldreis. Luka was in het bestuur verantwoordelijk voor de zaterdag-afdeling en was tevens wedstrijdsecretaris. Voorgesteld wordt om Gianni Termaaten haar plaats in het bestuur met portefeuille zaterdagsenioren te laten innemen; het wedstrijdsecretariaat is overgenomen door Han van Popering (die al wedstrijdsecretaris van de zaterdagjeugd was). Zowel bij de zaterdag- als de zondag-afdeling zijn bestuursverantwoordelijkheid en het wedstrijdsecretariaat nu gescheiden (maar wel nauw samenwerkende) functies.

  Verder twee bijna historische mutaties. André Lopes Dias heeft besloten om na ruim 60 jaar terug te treden uit het bestuur. Een jaar geleden was het secretariaat reeds overgenomen door Sanne Nijsen. De verantwoordelijkheden van André in het bestuur zullen herverdeeld worden. Tevens heeft vicevoorzitter Hette Spoelstra te kennen gegeven het bestuur per 1 januari 2023 te verlaten. Er wordt naarstig gezocht naar een opvolger.

  Ronald Nijsen en Casper Amir zijn statutair aftredend en stellen zich herkiesbaar.

  Kandidaatstelling voor het bestuur (tegenkandidaten voor Gianni Termaaten,  Ronald Nijsen en Casper Amir en kandidaten voor opvolging van Hette Spoelstra) dient uiterlijk 28 januari a.s. te worden gemeld aan het secretariaat (secretaris@wvhedw.nl); de aanmelding dient te worden ondersteund door ten minste tien stemgerechtigde leden.

  07. Vaststelling contributie 2023 – 2024

  Het bestuur stelt voor de contributiebedragen als volgt te wijzigen

  08. Uitloting obligatielening

  09. Verkiezing kascommissie – n.v.t.

  De commissie bestaat thans uit Jolan Toff, Anneke Wals en Hugo Vijftigschild ; allen zijn na 2023-2024 aftredend.

  10. Jeugdbeleid

  11.Toelichting plannen bouw tribune

  12. Rondvraag

  13. Sluiting