• Agenda ALV 31 januari

  17 jan 2022
 • Zoals eerder aangekondigd op deze site zal de algemene ledenvergadering van WV-HEDW plaatsvinden op maandag 31 januari 2022, aanvang 20:15 uur. Net zoals vorig jaar zal de vergadering langs digtale weg gehouden worden, via Zoom.

  Leden die willen deelnemen, meld je per mail voor 31 januari, 18 uur aan bij secretaris@wvhedw.nl. Je krijgt dan een link naar de vergadering.

   

  Hier volgt de agenda:

  01. Opening

  02. Notulen vorige vergadering

  de notulen van de algemene ledenvergadering van 18 januari 2021 zijn opvraagbaar bij secretaris@wvhedw.nl

  03. Jaarverslag penningmeester en rapportage kascommissie

  04. Jaarverslag secretaris en ledenadministratie

  05. Jaarverslag wedstrijdsecretarissen

  06. Verkiezing bestuur

  Marcel van Riessen en Yvette de Adelhart Toorop zijn aan de beurt af te treden, beiden stellen zich herkiesbaar.

  Jan Willem Bremmer heeft het bestuur september 2021 verlaten. Voorgesteld wordt Joris Herbermann zijn plaats met portefeuille zondagsenioren te laten innemen; het wedstrijdsecretariaat blijft gevoerd worden door Yassir Boudazdaz onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

  Kandidaatstelling voor het bestuur (tegenkandidaten statutair aftredenden en Joris Herbermann) dient uiterlijk 29 januari a.s. te worden gemeld aan het secretariaat (secretaris@wvhedw.nl) ; de aanmelding dient te worden ondersteund door ten minste tien stemgerechtigde leden.

  Voorts zal de functie van secretaris overgaan naar Sanne Nijsen; André Lopes Dias blijft van het bestuur deel uitmaken.

   

  07. Vaststelling contributie 2022 – 2023

  Het bestuur stelt voor de contributiebedragen als volgt te wijzigen

  • senioren nu 235 €; blijft 235 €                                                            
  • jeugd nu 210 €; wordt 220 €  (spelers van jeugdselectieteams betalen 40 € meer)                                                            
  • niet-spelende leden nu 90 €; blijft 90 €
  • opslag bij betaling na 30 september nu 50 €; wordt 25 €

  08. Uitloting obligatielening

  09. Verkiezing kascommissie

  De commissie bestaat thans uit Jolan Toff, Anneke Wals en Hugo Vijftigschild; allen zijn na 2023-2024 aftredend

  10. Jeugdbeleid

  11. Rondvraag

  12. Sluiting