• Algemene ledenvergadering WV-HEDW 18 januari

  5 jan 2021
 • De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 18 januari 2021, aanvang 20.15 uur, online via Zoom

  n.b. : aanmelden voor deze vergadering liefst tijdig maar uiterlijk 18 januari 18.00 uur bij secretaris@wvhedw.nl ; deelnemers ontvangen een link  

  AGENDA

  01.   opening

  02.   notulen vorige vergaderingen

  de notulen van de algemene ledenvergadering van 20 januari 2020 en van de buitengewone algemene ledenvergadering van 19 oktober 2020 zijn opvraagbaar bij secretaris@wvhedw.nl

  03.   uitbreiding accommodatie

  • financiële recapitulatie
  • trekken eindnummer af te lossen obligaties

  04.   jaarverslag penningmeester en rapportage kascommissie

  05.   jaarverslag secretaris

  06.   jaarverslag wedstrijdsecretarissen

  07.   verkiezing bestuur

  Sanne Nijsen en Luka Spironello zijn aan de beurt om af te treden, beiden stellen zich herkiesbaar.

  Koert van Buiren heeft te kennen gegeven het bestuur te willen verlaten; hij blijft actief deel uitmaken van de sponsorcommissie. Derhalve ontstaat in dit geval geen vacature in het bestuur.

  Kandidaatstelling voor bestuurslidmaatschap dient uiterlijk 16 januari a.s. aan te worden gemeld bij het secretariaat. De aanmelding dient te worden ondersteund door ten minste tien stemgerechtigde leden.

  08.   vaststelling contributie 2021-2022

  het bestuur stelt voor de contributiebedragen als volgt vast te stellen:      

    huidig voorstel
  senioren                        235,- 235,-
  jeugd:    
   JO19/JO18MO19/MO18*           205,- 210,-
   JO17/JO16/JO15/JO14* 200,- 210,-
   MO17/MO16/MO15/MO14*      200,- 210,-
   D6JO13/JO12/MO13/MO12*     195,- 210,-
   JO11/JO10/JO9/JO8/MO11 en mini’s* 190,- 210,-
  Niet-spelende leden 90,- 90.,-
  Opslag bij betaling na 30 september 50,- 50,-

   * spelers van jeugdselectieteams betalen € 40 meer. Dit betreft in het lopende seizoen 2020-2021: JO19-1 zat., JO18-1, JO17-1 zat., JO16-1 zat., JO15-1 zat., JO15-1 zon., JO14-1 zat., JO13-1, JO13-2, JO12-1, JO12-2, JO11-1, JO11-2, JO10–1, JO10-2, JO9-1, JO9-2, JO8-1, JO8-2. 

  PAUZE

  09.   verkiezing kascommissie  

  De commissie bestaat thans uit Jolan Toff, Hugo Vijftigschild en Anneke Wals; zij zijn statutair voor een tweede termijn van drie jaar herkiesbaar

  10.   jeugdbeleid

  11.   wat verder ter tafel komt 

  12.   rondvraag (twee ronden)

  13.   sluiting

  TOON JE BELANGSTELLING,  NEEM DEEL AAN DEZE VERGADERING !!!