• Buitengewone algemene ledenvergadering WV – HEDW

  6 okt 2020
 • UPDATE (20 oktober)

  De nieuwe statuten en huishoudelijk reglement zijn met enige kleine wijzigingen/aanvullingen unaniem goedgekeurd op de (b)ALV van gisteren. De definitieve, ondertekende stukken zullen te zijner tijd op de site geplaatst worden.

   

  Op maandag 19 oktober 2020, aanvang 20.15 wordt een buitengewone algemene ledenvergadering gehouden;   

  let wel: deze vergadering vindt plaats via Zoom; deelnemers dienen zich vooraf en uiterlijk 19 oktober 12.00 uur aan te melden bij het secretariaat via e-mail (secretaris@wvhedw.nl)

  AGENDA

  01.      opening       

  02.       voorstel nieuwe statuten

                het voorstel tot wijziging van de statuten van 1979 is hier te bekijken

             het besluit tot wijziging van de statuten dient met ten minste twee/derde

             van de uitgebrachte stemmen te worden genomen; in de eerder                  

             uitgeschreven vergadering op 28 september j.l.* was het vereiste quorum

             niet aanwezig), voor deze tweede vergadering is geen quorum vereist

  03.     voorstel nieuw huishoudelijk reglement

           het voorstel tot wijziging van het huishoudelijk reglement is hier te bekijken

           wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene ledenvergadering

  04.    rondvraag (twee ronden)

  05.     sluiting

  TOON JE BELANGSTELLING, DOE MEE AAN DEZE VERGADERING

  TER VEREENVOUDIGING VERZOEKEN WE OM VRAGEN VOORAF IN TE DIENEN; DEZE KUNNEN WORDEN INGEDIEND  PER E-MAIL OP info@wvhedw.nl , UITERLIJK ZONDAG 18 OKTOBER

   

  *Notulen Buitengewone algemene ledenvergadering WV-HEDW op 28 september 2020

  aangemeld de leden Ronald Nijsen, Hette Spoelstra, Casper Amir, Marcel van Riessen, Luka Spironello, Sanne Nijsen, Jan Willem Bremmer, Koert van Buiren, Yvette de Adelhart Toorop, André Lopes Dias (allen bestuur) alsmede Dick Verkerk, Jeroen Prent, Bart Muysson en na sluiting aanmelding Joost van Elten en Marcel Marchand

  1.Opening

  De voorzitter (Ronald Nijsen) opent de vergadering. Hij constateert dat inclusief bestuur 15 leden zich hebben aangemeld waarvan twee na sluiting van de termijn. Het vereiste aantal aan de vergadering deelnemende leden is 1334. Derhalve kunnen op basis van de thans geldende statuten geen rechtsgeldige besluiten worden genomen. Er is een tweede buitengewone ledenvergadering uitgeschreven op 19 oktober a.s. waarop geen minimum aantal deelnemende leden vereist is om besluiten te nemen. Ook deze vergadering zal plaatsvinden door middel van Zoom.

  2.Sluiting

  De voorzitter sluit de vergadering.