• Contributie

  Seizoen 2024-2025

  De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt voor het seizoen 2024-2025:

  - Senioren: € 265,-

  - Jeugd: € 250,-

  - Jeugd selectie: € 300,-

  - Niet-spelende leden: € 100,-

  - Trainingsleden: € 100,-

  Rekeningnummer: NL61INGB 0005 0840 50 t.n.v. WV-HEDW

  De contributie voor senioren dient uiterlijk 1 oktober op de rekening van WV-HEDW te zijn bijgeschreven, anders wordt een opslag van €50,- wegens te laat betalen gehanteerd.

  Voor de contributie voor jeugdspelers geldt een deadline van 1 november. Bij te late betaling wordt een opslag van €50,- in rekening gebracht.

  Het lidmaatschap is doorlopend. Dit betekent dat zonder opzegging voor 1 juni, het lidmaatschap automatisch met een jaar wordt verlengd. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen geschieden aan het eind van elk verenigingsjaar (15 juni) en dient uiterlijk 2 weken van tevoren (31 mei) per e-mail aan ledenadministratie@wvhedw.nl (voor senioren) of jeugd.ledenadministratie@wvhedw.nl (voor jeugd) te worden aangekondigd.

  Voor de betaling van de contributie sturen wij voor de senioren een betaallink naar het ons bekende e-mailadres. De link verloopt na 30 dagen. Wij versturen deze link slechts eenmaal. Is er niet binnen 30 dagen betaald dan dient de contributie handmatig te worden overgemaakt op bovenstaand rekeningnummer, onder vermelding van naam en team. Ook indien je onverhoopt geen link krijgt, ben je zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling van de contributie.

  De jeugd krijgt een e-mail zonder link en moet de contributie handmatig overmaken op bovenstaand rekeningnummer.

  Er vindt geen contributierestitutie of ontheffing van contributieverplichting plaats indien je niet voor 1 september hebt gemeld dat je in de loop van het seizoen niet kunt spelen door blessures, buitenlandse stages en dergelijke. In extreme gevallen kun je als lid een schriftelijk verzoek met motivatie en bewijslast indienen bij de ledenadministratie. De ledenadministratie beoordeelt het verzoek en legt het verzoek aan het bestuur voor. Het bestuur neemt vervolgens een besluit, dit besluit is onbetwistbaar.

  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. WV-HEDW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

   
  Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam en Stadspas

  Het Jeugdfonds Sport & Cultuur is een particuliere organisatie die de contributie en/of de sportattributen betaalt indien je een inkomen hebt op minimum niveau, doordat je een uitkering hebt, als ZZP'er niet genoeg inkomsten hebt of hoge lasten hebt waardoor er weinig overblijft. Alle informatie over het aanvragen kun je vinden op de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam. Let op: het Jeugfonds Sport & Cultuur Amsterdam vergoedt maximaal €350,- per seizoen voor contributie en sportartikelen tezamen.
  Daarnaast accepteert WV-HEDW met ingang van seizoen 2023-2024 ook de Stadspas.
   
  De volgende informatie komt van de website van het Jeugdfonds : https://jeugdfondssportencultuur.nl/fondsen/amsterdam-sport/ 
   

  Wat moet je doen?

  …Uw kind wil sporten of een zwemdiploma halen, maar u heeft geen idee waar u het geld vandaan moet halen. Misschien kan het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam helpen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Amsterdam betaalt de contributie en/of sportattributen tot een maximum van €350 per kind, per sportjaar, voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is. Voor diplomazwemmen betalen wij een vergoeding voor een traject met diplomagarantie. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage moeten ouders/verzorgers en kind(eren) voldoen aan bepaalde criteria die zijn vastgelegd in de spelregels.

  U kunt de vergoeding op verschillende manieren regelen:

  1) Aanvragen via een intermediair
  Aanvragen kunnen worden gedaan door een intermediair. Een intermediair is een tussenpersoon die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener, schuldhulpverlener, sportbuurtcoach, huisarts of een maatschappelijk werker. Om online een aanvraag voor een kind in te dienen heeft een intermediair informatie nodig. Dit zijn contactgegevens, naam sportvereniging, welke sportattributen minimaal nodig zijn en het Stadspasnummer (achterkant 19 cijfers) of financiële motivatie.

  2) Zelf online aanvragen
  U kunt als ouder ook zelf online een aanvraag doen via SINA (Stichting Samen IS Niet Alleen). Dit kan via https://www.stichtingsina.nl. Een intermediair bij SINA handelt uw aanvraag dan verder af en neem contact op over de toekenning van de aanvraag.

  3) Met de stadspas bij de club
  Indien uw kind een geldige stadspas heeft, kunt u bij een selectie van clubs de contributie vergoeden door met de stadspas van uw kind naar de club te gaan. In dit overzicht kunt u zien bij welke clubs dit mogelijk is. Dit kan dus vanaf seizoen 2023-2024 ook bij WV-HEDW.

  Een aanvraag in vier stappen

  Stap 1: Bedenk bij welke aanbieder je kind wil sporten of zwemmen, doe een proefles en informeer bij de club of er plaats is om te sporten of zwemmen.

  Stap 2: Vraag aan de juf of meester van je kind, de buurtsportcoach, de schuldhulpverlener of bij het wijkteam of ze je willen helpen om een aanvraag te doen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur om de contributie te vergoeden. Dit doen zij samen met jou, op de computer.
  OF
  Doe zélf een online aanvraag via www.stichtingsina.nl.
  OF
  Ga met de stadspas van je kind naar de club (indien op de lijst met aangesloten clubs; met ingang van 2023-2024 staat de naam van WV-HEDW ook op deze lijst).

  Stap 3: De juf of meester, de buurtsportcoach, schuldhulpverlener of het wijkteam vertelt je meestal binnen een week of het Jeugdfonds de kosten voor sport of diplomazwemmen betaalt.

  Stap 4: Betaalt het fonds? Meld je kind dan aan bij de aanbieder waar je kind naar toe wil. Wij betalen de contributie of de kosten voor diplomazwemmen direct aan de aanbieder.

  LET OP: De aanvraag voor vergoeding bij Jeugdfonds Sport & Cultuur zorgt niet automatisch voor aanmelding bij de aanbieder. De aanmelding bij de aanbieder voor uw kind dient u als ouder zelf te doen, eventueel samen met de intermediair.

  Contact

  Wanneer u een vraag heeft met betrekking tot aanvragen of betalingen, dan kunt u contact opnemen via amsterdam@jeugfondssportencultuur of 06-21373196.  Vermeld daarbij het aanvraagnummer van het kind waar de vraag betrekking op heeft.